Ważne zmiany w prawie spadkowym

Dwie istotne zmiany w prawie spadkowym wejdą w życiu w ciągu 2015 roku. Pierwsza dotyczy zmian przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, uchwalonych przez Sejm w dniu 9 lutego 2015 roku. Najgłośniejsza jest ta dotycząca art. 1015 par. 2 k.c., który ustanawia zasadę, że w przypadku braku złożenia przez spadkobierców oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w ustawowym terminie 6 miesięcy spadkobiercy będą traktowani, jakby przyjęli spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza (czyli będą odpowiadać za długi spadkowe do wartości nabytego spadku), a nie wprost, jak jest obecnie (co oznacza, że spadkodawca odpowiada za długi spadkowe w całości). Dotychczas, aby przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, trzeba było złożyć stosowne oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem (chyba, że spadkobiercą była osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istniała podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna). Vacatio legis tego przepisu zostało ustalone na okres 6 miesięcy, co jest długim okresem, jak na tego typu instytucję. Nowe przepisy wprowadzają także instytucję prywatnego wykazu inwentarza, jako alternatywy dla kosztownego spisu inwentarza, obecnie sporządzanego przez komornika.

Druga zasadnicza zmiana polskich przepisów prawa spadkowego związana będzie z wejściem w życie z dniem 17 sierpnia 2015 roku w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Dla osób, które umrą 17 sierpnia 2015 roku lub później, właściwe będzie prawo kraju, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, chyba że spadkodawca wybierze prawo innego kraju, którego jest obywatelem.