Kancelaria udziela pomocy prawnej, zarówno w zakresie postępowania sądowego, jak i pozasądowego, w następujących rodzajach spraw.

1. Prawo karne:

- obrona w sprawach o wykroczenia i przestępstwa w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

- reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,

- przygotowywanie opinii prawnokarnych, w tym z zakresu prawa karnego gospodarczego.

2. Sprawy cywilne:

- reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, przedsądowych, egzekucyjnych oraz w negocjacjach ugodowych, w tym w sprawach w szczególności o zapłatę, spadkowych, rodzinnych, sprawach z zakresu prawa handlowego, sprawach o odszkodowanie, w tym z tytułu błędu lekarskiego, i innych,

- stała obsługa podmiotów gospodarczych,

- przygotowywanie opinii cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa handlowego i spadkowego.